Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo vệ dữ liệu khách hàng (gọi tắt là “Chính sách”) bao gồm cách quản lý Dữ liệu Cá nhân. ... và cam kết tuân thủ theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu cá nhân Singapore (PDPA). Tastech Pte Ltd (chúng tôi, hoặc của chúng tôi) có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo theo quy định. Chính sách giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng thông qua các tương tác của quý vị với các dịch vụ, trang web, nền tảng, thiết bị, ứng dụng, chương trình, máy chủ, phần mềm bao gồm các thuộc tính sau được sở hữu và vận hành bởi chúng tôi.

Dữ Liệu Cá Nhân

1. Như trong Thông báo dưới đây:

Khách hàng cá nhân (a) bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào (trang web, ứng dụng…) để tìm hiểu thêm về hàng hóa hoặc dịch vụ chúng tôi đang cung cấp, hoặc (b) có thể đã ký kết hợp đồng với chúng tôi để sử dụng hàng hóa và hoặc dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu khách hàng có thể xác định : từ dữ liệu (a) hoặc (b) và các thông tin khác mà chúng tôi có khả năng hoặc có quyền truy cập dữ liệu.

2. Tùy thuộc vào bản chất tương tác của khách hàng với chúng tôi, mà một số dữ liệu khách hàng chúng tôi có thể thu thập, ví dụ tên, tuổi, thông tin liên hệ, số thẻ căn cước, giấy phép làm việc, hộ chiếu và ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, quốc tịch và giới tính.

3. Điều kiện khác được dùng trong Thông báo này nằm trong quy định của PDPA (khi bối cảnh được cho phép).

Thu Thập, Sử Dụng, Công Bố Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

4. Chúng tôi sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng trừ khi

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ khách hàng hoặc bên thứ ba được ủy quyền hợp lệ của khách hàng (đã đồng ý bằng văn bản cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng) hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (ví dụ: đối tác hoặc ứng dụng của bên thứ ba) để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi

Không thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân nằm ngoài quy định của PDPA hoặc các điều luật khác cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của khách hàng trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích khác khi chưa thông báo cho khách hàng (trừ khi được pháp luật cho phép hoặc cho phép).

5. Mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu có nhân là:

A. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho khách hàng các Dịch vụ và hàng hóa liên quan và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi;

B. Cập nhật bảo mật hoặc để thông báo lại về tài khoản;

C. Để xử lý gửi câu hỏi và trả lời các phản hồi hoặc khiếu nại hay các yêu cầu, ứng dụng;

D. Xử lý, ghi lại, theo dõi và lịch sử các giao dịch hoặc yêu cầu của khách hàng;

E. Xử lý các giao dịch tín dụng và các khoản thanh toán dịch vụ hàng hóa;

F. Phụ vụ hỗ trợ cho các cuộc điều tra hoặc tố tụng theo quy định, quy tắc và trình tự của luật pháp, được thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào;

G. Tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp Dịch vụ hay liên lạc với khách hàng cho các mục đích nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo;

H. Truyền đạt lại cho bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba của chúng tôi, và các cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý có liên quan, cho các mục đích nói trên;

I. Xử lý vấn đề hành chính đối với giao dịch mua và / hoặc đăng ký của bạn đối với Dịch vụ; quản lý tài khoản của khách hàng, xử lý đăng ký/ đăng nhập của khách hàng, v.v.;.hay duy trì tính bảo mật của dịch vụ hàng hóa.

6. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu:

Việc tiết lộ dữ liệu các nhân đó là bắt buộc để thực hiện liên quan đến quá trình chúng tôi thực hiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ;

Tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba như đại lý, chi nhánh, công ty con và các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi đã liên kết để thực hiện các chức năng mở rộng của dịch vụ hay liên quan đến các mục đích đã đề cập ở trên.

Việc Rút Bỏ Sự Đồng Ý

7. Việc đồng ý mà quý khách cung cấp cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi quý khách rút lại bằng văn bản. Quý khách có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu qua văn bản hoặc qua email cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp ở phía dưới.

8. Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của quý khách về việc rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian phản hồi thích hợp (tùy thuộc vào độ phức tạp của yêu cầu và tác động của nó đến hai bên) để yêu cầu của quý khách được xử lý và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo tới quý khách về kết quả của nó, bao gồm mọi hậu quả pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm pháp lý của quý khách đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của quý khách trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

9. Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của quý khách, tuy nhiên, mong quý khách lưu ý, tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của quý khách, chúng tôi có thể không ở vị trí tiếp tục cung cấp dịch vụ tới quý khách và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo trước khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu. Nếu quý khách cân nhắc tới quyết định hủy bỏ việc rút lại sự đồng ý, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo mô tả trong khoản 07 ở trên.

10. Xin quý khách lưu ý việc rút lại sự đồng ý không làm ảnh hưởng tới quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, nơi mà việc thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin không có quyền cho phép hoặc được yêu cầu theo luật hiện hành.

Tiếp Cận Và Chính Xác Số Liệu Cá Nhân

11. Nếu quý khách muốn tạo (a) yêu cầu truy cập để truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ hoặc cách sử dụng thông thông tin chúng tôi thu thập được hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc (b) yêu cầu chỉnh sửa để sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của quý khách mà chúng tôi nắm giữ, quý khách có thể gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

12. Xin quý khách lưu ý rằng sẽ phải tốn một khoản phí phù hợp có thể được tính cho một yêu cầu truy cập. Nếu vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về phí trước khi xử lý yêu cầu của quý khách.

13. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý khách trong thời gian sớm nhất. Phản hồi của chúng tôi sẽ được gửi tới quý khách trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của quý khách trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách bằng văn bản, vào thời điểm chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho quý khách bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (ngoại trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc theo PDPA).

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

14. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách tránh khỏi những truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, tùy ý sử dụng hoặc những rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa vào các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như bảo vệ chống vi-rút xâm nhập, mã hóa, sử dụng bộ lọc riêng và chỉ chia sẻ thông tin của quý khách với các nhà cung cấp và đại lý - bên thứ ba được ủy quyền trên cơ sở cần biết.

15. Tuy nhiên, xin quý khách lưu ý hiện tại không có phương thức truyền qua mạng Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù bảo mật không thể được đảm bảo hoàn toàn, nhưng đội ngũ của chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ tính bảo mật thông tin của quý khách và liên tục xem xét, tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

Chính Xác Số Liệu Cá Nhân

16. Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do quý khách cung cấp (hoặc đại diện ủy quyền của quý khách). Để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách là thông tin thực, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của quý khách bằng cách thông báo cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

17. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách, quý khách cần phải hoàn thành mục đích cho dữ liệu đó hoặc theo yêu cầu hoặc được quyền cho phép của luật pháp hiện hành.

18. Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc xóa các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với quý khách, ngay khi cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích thu thập dữ liệu cá nhân và không cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân Bên Ngoài Singapore

19. Chúng tôi thường sẽ không chuyển giao dữ liệu cá nhân của quý khách ra bên ngoài Singapore. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu chúng tôi thực hiện việc đó, chúng tôi sẽ cần có được sự đồng ý của quý khách trước khi thực hiện và chúng tôi sẽ thực hiện từng bước để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách tiếp tục nhận được tiêu chuẩn bảo vệ, ít nhất có thể so sánh với tiêu chuẩn được cung cấp theo PDPA.

Đội Ngũ Bảo Vệ Dữ Liệu

20. Quý khách có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, theo cách sau:

Địa chỉ Email: support@recago.app

Hiệu Ứng Thông Báo Và Thay Đổi Thông Báo

21. Thông báo này áp dụng kết hợp với bất kỳ thông báo khác, những điều khoản hợp đồng và những điều khoản đồng ý mà liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách bởi chúng tôi.

22. Chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo này mà sẽ không cần thông báo trước. Quý khách có thể xác định nếu có bất kỳ sửa đổi nào bằng cách kiểm tra thời gian Thông báo này được cập nhật lần cuối. Việc quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của quý khách đối với những thay đổi đó.

22.1

Ngày có hiệu lực: 04 Aug 2023

Last updated